Jordinghttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/JordingJordingVed å jorde elektriske anlegg og elektrisk utstyr vil strømmen ledes til jord dersom det oppstår feil. På denne måten kan man unngå farlige situasjoner som f.eks. støt ved jordfeil. Derfor er det viktig at jordingsanlegget er i orden.Generelt om jording<p>Alle elektriske installasjoner skal ha et jordingsanlegg for å beskytte mennesker og dyr mot farlige elektriske strømmer som kan oppstå ved feil på det elektriske anlegget eller på tilkoblet elektrisk utstyr. </p><p>Jording opprettes i praksis ved å sette en jordelektrode ned i bakken (jorda) i form av kobberspyd, kobbertråd e.l. Jordelektroden tilkobles sikringsskapet gjennom en jordingsleder. Fra sikringsskapet føres jordingen frem til stikkontakter, elektrisk utstyr og elektriske apparater gjennom kabler og ledninger. I tillegg skal alle ledende rørsystemer og bygningskonstruksjoner tilkobles jordingsanlegget. Dette kan omfatte vannrør, avløpsrør, ventilasjonsrør, stålkonstruksjoner o.l. </p><p>Dersom det oppstår en feil (jordfeil) som medfører at metalliske deler av apparater eller rørsystemer blir strømførende, vil det kunne være farlig å berøre disse. Ved å koble disse delene sammen i et jordingsanlegg reduseres faren for å få strømstøt. Det er derfor viktig at jordelektroden, jordledninger og andre jordforbindelser er i god stand. Kravene til jording av elektriske anlegg har endret seg gjennom tidene. Fra 1991 har det vært krav om bruk av stikkontakter med jording i alle deler av virksomhetsbygg.</p><p>For å kontrollere jordingsanlegget er du avhengig av å bruke fagfolk som kan utføre nødvendige målinger. Dette bør inngå i virksomhetens internkontroll.​</p>Jordfeil<p>Jordfeil kan oppstå ved at metalliske deler av lamper, elektrisk utstyr og elektriske apparater ved en feil kommer i kontakt med spenningsførende deler. Jordfeil kan også forekomme i selve anlegget som følge av feilmonteringer, slitasje eller feil/skade på materiellet. </p><p>Jordfeil kan oppstå i varmekabler, lysrørarmaturer, varmtvannsberedere, komfyrer, frysere, utvendige skjøteledninger osv. En jordfeil kan imidlertid oppstå i mange ulike deler av det elektriske anlegget og det tilkoblede elektriske utstyret. Slike feil kan også komme og gå avhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobler ut og inn, fuktighet som varierer med temperaturer, vær og årstider osv. Dette gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere. Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektrikeren!</p><p>Jordfeil kan i verste fall føre til brann- og/eller berøringsfare (strømstøt). Berøringsfaren er størst i våtrom og utendørs fordi strømmen her kan finne en lett forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord. For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner. Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.</p><p>Dersom du får støt eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker!</p>Dobbeltisolering<p>Bruk av dobbeltisolering betyr at spenningsførende deler er beskyttet med to lag isolasjon. Dersom det oppstår en feil med det ene isolasjonslaget, er det enda ett lag til med isolasjon som opprettholder sikkerheten. Denne metoden benyttes ofte på lamper og mindre elektrisk utstyr for å unngå at det skal kunne oppstå jordfeil.​ </p><p>Dobbeltisolering kan altså benyttes som et sikkerhetstiltak i stedet for jording av elektrisk utstyr. Deler av den faste elektriske installasjonen kan også dobbeltisoleres. Dette kan være et alternativ på steder hvor det av driftsmessige årsaker er viktig å opprettholde strømfornyningen og derfor ikke er ønskelig å benytte jordfeilbrytere som sikkerhetstiltak. </p><p>Alt elektrisk utstyr som er dobbeltisolert skal være merket med to firkanter. Lamper og elektrisk utstyr som er merket på denne måten skal aldri tilkobles jording. Når slikt utstyr leveres ferdig med ledning og støpsel, vil støpselet være uten jord og dermed passe i alle typer stikkontakter.</p>Vannrør som jordelektrode<p>Tidligere var det vanlig å benytte vannrøret inn i bygningen som jordelektrode for det elektriske anlegget. Dette var tillatt frem til 1991 under forutsetning av at vannrøret var i metallisk materiale (jern eller kobber). Vannrørene egnet seg godt som jordelektrode siden de hadde en stor utstrekning i bakken og fikk god kontakt med jord. I dag byttes stadig flere av de gamle metalliske vannrørene ut med vannrør i plast, og dermed forsvinner også forbindelsen til jord. Det er viktig å ta dette med i betraktningen dersom det planlegges utskifting av vannrør. </p><p>Jordelektroden må ha tilfredsstillende kvalitet og ha varig holdbarhet. Gamle utrangerte vannledninger av jern anses ikke som varig holdbare og kan derfor ikke lenger benyttes som jordelektrode etter at de tas ut av bruk. Gamle vannledninger av kobber kan ha tilfredsstillende kvalitet og kan i enkelte tilfeller benyttes videre som jordelektrode når de ikke lenger benyttes som vannrør. </p><p>I de fleste tilfeller vil det imidlertid være mest hensiktsmessig å legge ned en ny jordlektrode i form av en kobberline i de grøftene som graves i sammenheng med utskifting av vannrør. Det kan imidlertid være utfordrende å få til et godt jordingsanlegg for store bygninger. Du må derfor alltid kontakte en installasjonsvirksomhet som kan sikre at jordingsanlegget blir best mulig.</p>Kulokabel med metallisk ytterkappe<p>Kulokabelen består av gummiisolerte ledninger med en yterkappe av aluminium. Denne kabeltypen ble benyttet som installasjonskabel fram til 1960-tallet. Over en viss tid blir gummien sprø og dermed lite egnet som elektrisk isolasjon. Dette igjen kan medføre at den ytre kappen av aluminium blir strømførende. </p><p>Denne kabeltypen er derfor ikke lenger tillatt brukt i rom der det finnes vann eller andre ledende konstruksjoner som kan føre til berøringsfare (strømstøt) ved feil på kabelen. Siden isolasjonen på ledningene ofte er tørr og sprø, er det ikke tilrådelig å foreta inngrep i slike installasjoner eller videreføre installasjoner fra koblingspunkter med denne kabeltypen. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår oksidering av tilkoblingsklemmer og ledere i koblingspunkter i disse installasjonene. Slike forhold medfører at installasjoner med denne kabeltypen har en økt risiko for varmgang og brann. </p><p><img class="ms-rtePosition-1" src="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Bilder/Privat/kulokabel.jpg?RenditionID=5" alt="" style="margin:5px;width:200px;height:200px;" />Dersom du har slike kabler i rom som kjøkken og bad, må du altså sørge for at disse skiftes ut med ny installasjon. Uavhengig av hvor kulokabelen er benyttet vil det imidlertid være stor sannsynlighet for at den ikke lenger er i tilfresstillende forfatning. </p><p>Installasjoner av denne typen er moden for utskifting. Det anbefales sterkt at du som eier/bruker av, og ansvarlig for, installasjonene, tar kontakt med en elektriker for å utfase de deler av installasjonen som eventuelt er utført med denne kabeltypen.</p>


logo.gif

 

 

 

 

Bedriftselektrikerenhttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker/BedriftselektrikerenBedriftselektrikeren
Elkontroll av næringsbygghttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring/Elkontroll av næringsbyggElkontroll av næringsbygg
Instruert personellhttp://skageraknett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/instruert-personell/Instruert personellInstruert personell

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter_self0

 

 

/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsynDet lokale eltilsyn_self0

Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

E-post: firmapost@skagerakenergi.no 
Telefon: 33 41 34 00
Skageraknett.no​